ES parama verslui

Norite pradėti, plėsti verslą ar padidinti savo verslo veiklos efektyvumą, tačiau neturite tam pakankamai finansų? Europos Sąjungos finansavimas verslui daugeliui mūsų klientų jau tapo priemone, padėjusia įgyvendinti savo tikslus. Profesionali ES PRO komanda gali padėti ir Jums!

Prioritetinės ES investicijų kryptys ir projektai, kuriems teikiama ES parama verslui, yra numatomi visam finansavimo laikotarpiui. Šiuo metu baigiantis 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiui yra finansuojami ir įgyvendinami paskutiniai šio laikotarpio projektai. 2021–2027 metų laikotarpio programa dar yra rengiama ir koreguojama, tačiau jau dabar žinoma, kad prioritetinės finansavimo kryptys bus:

 • mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra (MTEP) bei inovacijos;
 • verslo procesų skaitmeninimas;
 • žiedinė ekonomika;
 • atsinaujinančios energetikos skatinimas.

Kiekvienos finansavimo krypties biudžetas skirstomas skelbiant kvietimus teikti paraiškas. Kvietimai galioja ribotą laiką (dažniausiai 2–3 mėnesius), juose būna įvardintos konkrečios finansavimo sąlygos, reikalavimai, tinkami pareiškėjai, įsipareigojimai ir pan.

Minėtos prioritetinės finansavimo kryptys yra dažniausiai nukreiptos į Lietuvos ir užsienio kapitalo įmones, gamybines įmones. Parama paprastai skiriama investicijoms į:

 • infrastruktūros atnaujinimą (inovatyvią įrangą, tam tikrais atvejais ir statybas),
 • procesų skaitmeninimą,
 • naujų produktų ar paslaugų kūrimą (vykdant mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą),
 • antrinį atliekų panaudojimą,
 • atsinaujinančius energetikos išteklius (saulės jėgainės, geoterminis šildymas ir pan.).

Verta atkreipti dėmesį, jog ES skiriamas verslo finansavimas Lietuvai yra orientuotas į labai mažas, mažas bei vidutinio dydžio įmones (sutrumpintai vadinamas MVĮ arba SVV). Todėl, siekiant gauti paramą verslui pradėti ar paramą verslo plėtrai, viena iš esminių sąlygų neretai būna, kad pareiškėjas atitiktų MVĮ statusą.

Kokia įmonė yra laikoma MVĮ/SVV ES paramos aspektu?

Lietuvoje labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) terminą atitinka smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąvoka. Įsivertinti, ar Jūsų įmonė atitinka MVĮ (SVV) statusą, galima remiantis Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymu ir pildant nustatytos formos SVV deklaraciją.

Nustatant SVV (kitaip – MVĮ) statusą, vertinami trys pagrindiniai kriterijai:

 1. Įmonės ir susietų (partnerinių) įmonių* darbuotojų skaičius, apskaičiuotas išreiškiant pilno etato ekvivalentais;
 2. Įmonės apyvarta;
 3. Įmonės turtas.

Jeigu Jūsų įmonėje ir susijusiose ar partnerinėse įmonėse dirba ne daugiau kaip 250 darbuotojų, ir įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. Eurų (arba balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. Eurų), tuomet greičiausiai atitinkate MVĮ statusą. Tačiau rekomenduojama išsamiai ir atidžiai įsivertinti situaciją ir užpildžius SVV deklaraciją nustatyti faktinį įmonės dydį.

Teisingas SVV (MVĮ) statuso nustatymas dažnai tampa nemenku galvos skausmu įmonėms, norinčioms gauti ES finansavimą verslo vykdymui ir plėtrai.

*Atliekant įmonės dydžio skaičiavimą, taip pat įtraukiami ir su Jūsų įmone susijusių įmonių atitinkami kriterijai (taip pat ir su jomis susijusių ar partnerinių įmonių). Tas pats galioja ir Jūsų valdomoms įmonėms.

Svarbu paminėti, kad SVV deklaracijoje užfiksuojami tik faktiniai pareiškėjo ir susijusių/partnerinių įmonių duomenys, o tarpusavio ryšiai lieka neatskleisti. Todėl mes rekomenduojame visada kartu su SVV deklaracija teikti ir laisvos formos raštą ir/arba schemą, kurioje identifikuojami susijusių/partnerinių įmonių ryšiai. Tokiu būdu paaiškinsite, kodėl viena ar kita įmonė (neįskaitant pareiškėjo), yra įvardinta SVV deklaracijoje.

Nustatyti, kokios įmonės laikomos susijusiomis ar partnerinėmis, galite vadovaujantis SVV įstatymu. Papildomą informaciją taip pat galite rasti LR ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje DUK deklaruojant smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą.

Įmonės susijusiomis ar partnerinėmis tampa ne tik dėl akivaizdžių ir aiškių sąsajų (tokių, kaip kontrolinio akcijų paketo valdymas ir pan.), bet ir dėl asmeninių ryšių tarp asmenų, galinčių turėti įtakos priimant svarbius sprendimus. Šį aspektą, neturint patirties ir žinių, lengva pražiūrėti ir įvertinti nepakankamai detaliai. Tokiu atveju, pateikta paraiška gali būti atmesta dėl tikrinimo metu atskleistų ryšių, kurie pakeistų pareiškėjo SVV (MVĮ) statusą.

Todėl labai svarbu įmonės dydį įsivertinti teisingai dar prieš teikiant (ar net rengiant) paraišką. Priešingu atveju, energija ir laikas, skirti paraiškos rengimui, gali būti išeikvoti veltui. Jeigu vertinimo metu bus nustatyta, kad jūsų įmonė neatitinka SVV (MVĮ)  reikalavimų, Jūsų paraiška bus atmesta ir ES parama verslui jūsų įmonės nepasieks.

Įgyvendinančios institucijos išsamiai vertina ir analizuoja atitiktį šiam reikalavimui, tam pasitelkdamos daugelį duomenų bazių ir kitų informacijos šaltinių. Siekiant išvengti didesnių nesklandumų ar net pateiktos paraiškos atmetimo, mes labai daug dėmesio skiriame būtent klientų SVV (MVĮ) statuso įvertinimui. ES PRO komandos sukaupta ilgametė patirtis ir kompetencijos leidžia ženkliai sumažinti paraiškos atmetimo tikimybę.

Jeigu Jums reikalinga profesionali pagalba teisingai interpretuojant SVV (MVĮ)  nustatymo taisykles, nustatant įmonės dydį ar susijusias bei partnerines įmones, ES PRO specialistai pasirengę padėti!

Mes padėsime ne tik įvertinti Jūsų verslo SVV (MVĮ) statusą, išanalizuoti finansavimo sąlygų aprašus ir parengti kitus svarbius dokumentus, aktualius ES finansavimui gauti. Mūsų komanda padės teisingai parengti ir pateikti paraišką, atsakyti į įgyvendinančių institucijų klausimus vertinimo metu bei administruoti jau įgyvendinamą projektą.