Investiciniai Projektai

Investiciniai projektai ir pareiškėjai

Investicinis projektas dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.[1]

Investiciniai projektai gali būti įvairūs:

 • verslo plėtros,
 • viešojo sektoriaus,
 • valstybės investicijų programos (VIP) ir kt.

Dažnai susiduriame, kad investicinis projektas, kaip terminas ES paramos kontekste, Lietuvoje paliekamas VIP ar viešojo sektoriaus sričiai. T.y. kai pats dokumentas, kuris rengiamas teikiant paraiškas, finansavimo priemonių ar atitinkamos paskirties dokumentų aprašuose yra pavadinamas investiciniu projektu. Tačiau iš esmės šis terminas vartotinas ir verslo projektų, kurių vienas iš finansavimo šaltinių – ES parama, kontekste.

Mūsų sritis – ES fondų lėšomis finansuojamos priemonės, kuriose gali dalyvauti pelno siekiantys subjektai. Tokiose priemonėse, kaip „Regio Invest LT+”, “DPT pramonei LT +”, “Pramonės skaitmeninimas“ (ir ne tik), kai ES parama teikiama pagal BBIR (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas[1]). Sėkmingai parengėme paraiškas finansuotiniems projektams, kurių planuojamos išlaidos atitiko pradinės investicijos apibrėžtį – investicijos į materialųjį ir nematerialųjį turtą, susijusios su:

 • įmonės kūrimu,
 • esamos įmonės pajėgumų didinimu,
 • įmonės produkcijos įvairinimu (kai įmonė ima gaminti produktus)
 • arba esamos įmonės bendro gamybos proceso esminiu pakeitimu.

Šiuo atveju, kaip sudedamasis paraiškos dokumentas buvo teikiamas „Verslo planas“, kuriame buvo svarbu tinkamai atskleisti projekto esmę ir sudėlioti akcentus. Verslo plane (arba investiciniame projekte) yra pateikiama visa reikalinga informacija apie projektą, jo inovatyvumą:

 • siekiami tikslai,
 • pasitelkiamas priemonės,
 • gamybos/paslaugos teikimo ypatumai,
 • finansavimo šaltiniai,
 • konkurencinė aplinka,
 • įėjimo į rinką aspektai,
 • siekiami finansiniai (ekonominiai) tikslai (prognozuojant finansinius rodiklius) ir kt.

Savo klientus raginame aktyviai dalyvauti verslo planų rengime, atidžiai įvertinti prisiimamus įsipareigojimus bei konsultuojame visais su projektu susijusiais klausimais.

Tuo tarpu tiems projektams, kurie nesusiję su ilgalaikiu turtu, o investicijos numatomos žmogiškųjų išteklių konkurencingumo didinimui ar kitoms išlaidoms, verslo planų rengti nereikia. Atitinkamai tokių projektų dokumentacija parengiama greičiau.

 

Investiciniams projektams (projektams su verslo planais) keliami reikalavimai

Verslo planą reikalinga parengti tuomet, kai investicinis projektas yra skirtas verslo įmonės ilgalaikio turto įsigijimui, dažniausiai ES finansavimui gauti. LVPA ir NMA savo administruojamoms priemonėms turi parengusios ir patvirtinusios verslo plano formas (MTEP priemonėms taip pat) ir apimtis.

Vadovaudamiesi šiomis formomis mes parengiame verslo planus su finansiniais skaičiavimais. Verslo plano rengimo metu klientams siunčiame atskirus klausimus arba prašymus pateikti tam tikrus dokumentus, kurie reikalingi projekto esmei, inovatyvumui atskleisti, finansiniams skaičiavimams atlikti. Tai leidžia tinkamai užpildyti reikiamas paraiškos dalis, kitus susijusius dokumentus.

Mūsų sukaupta patirtis leidžia verslo plane sudėlioti tinkamus akcentus ir pasiekti, kad parama inovacijoms pasiektų klientą.

ES-PRO.LT rengiamų/parengtų investicinių projektų (projektų su verslo planais) sritys

Mūsų profesionalų komanda rengia verslo planus (investicinius projektus), kurie skirti verslo subjektams, siekiantiems gauti ES finansavimą.

Dirbame su ūkio subjektais iš įvairių sektorių: žemės ūkio, žuvų produktų perdirbimo, pakavimo, statybos medžiagų gamybos, pakuočių gamintojais, paslaugų teikėjais ir kt.

Esame visapusiškai įsigilinę į tokių projektų rengimo metodiką bei taikomus reikalavimus.  Jeigu jūs siekiate gauti finansavimą pagal VIP ar kitas viešojo finansavimo programas, galime rekomenduoti patikimus partnerius.