Naudinga Informacija

Kaip žinoti, ar galiu gauti paramą?

Atskirų ES paramos programų paraiškų teikimo laikas (ir terminai) yra skirtingas. Todėl, visų pirma, turėtumėte pasidomėti, kokios paramos programos ir ES projektai yra (bus) finansuojami jums aktualiu metu.

Kaip pasirinkti ES paramos konsultantą?

Priklausomai nuo ES paramos programos ir konkretaus projekto specifikos, projektų rengimas ES paramai gauti kiekvienu atveju pareikalauja nemažai specifinių žinių. Nepakanka vien tik profesionaliai parengti projektą ir užpildyti paraišką (kurie, žinoma, reikalauja atidumo ir profesionalumo). Siekiant, kad parama verslui arba konkrečiam investiciniam projektui būtų ne tik skirta, bet ir išmokėta, privalu įvertinti ir numatyti projekto įgyvendinimo reikalavimus ir galimas rizikas.

Verslo finansavimas
Skolos ir grynojo pelningumo rodiklių skaičiavimas

Teikiate paraišką pagal NMA administruojamą priemonę? Dažniausiai pasitaikantis reikalavimas, kurį turi atitikti projektą teikianti įmonė (pareiškėjas) pagal faktinius duomenis (ne prognozinius), yra skolos ir grynojo pelningumo rodiklių reikšmės.

Kaip šie rodikliai skaičiuojami ir kokios vertės reikalingos? Visa tai apibrėžiama Lietuvos Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse*, o Žuvininkystės sektoriaus atveju parengti ekonominiai gyvybingumo rodikliai** būtent šiam sektoriui ir jo priemonėms.

Intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos

Projekto biudžetas susideda iš investicijų: išlaidų, kurios yra vadinamos ir pripažįstamos tinkamomis finansuoti ir netinkamų finansuoti išlaidų.

Kiekvienas projektas yra rengiamas vadovaujantis finansavimo taisyklėmis bei finansavimo aprašu. Kiekviename finansavimo apraše yra apibrėžiamos tos išlaidos, kurioms yra galima skirti ES fondų parama. Tinkamos finansuoti išlaidos bus tos, kurios apibrėžiamose tose taisyklėse ir kituose susijusiuose teisės aktuose, išaiškinimuose.

Ar įmonė laikytina MVĮ/SVV subjektu es paramos Lietuvoje kontekste?

Apie mažų ir vidutinių arba smulkaus verslo įtaką ekonomikai tyrimų ir apžvalgų yra daug. Lietuvoje į Europos sąjungos fondų paramos skirstymo programas įtraukta ir akcentuota pagalba MVĮ (mažoms ir vidutinėms įmonėms). Ir visgi taip iš pirmo žvilgsnio nesudėtingai skambantis apibūdinimas ne visada lengvai suvaldomas. Lietuvoje labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) terminą atitinka smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) sąvoka. Siekiant gauti ES paramą, dažniausiai reikalaujama, kad pareiškėjas būtų MVĮ.