Intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos

Projekto biudžetas susideda iš investicijų: išlaidų, kurios yra vadinamos ir pripažįstamos tinkamomis finansuoti ir netinkamų finansuoti išlaidų.

Kiekvienas projektas yra rengiamas vadovaujantis finansavimo taisyklėmis bei finansavimo aprašu. Kiekviename finansavimo apraše yra apibrėžiamos tos išlaidos, kurioms yra galima skirti ES fondų parama. Tinkamos finansuoti išlaidos bus tos, kurios apibrėžiamose tose taisyklėse ir kituose susijusiuose teisės aktuose, išaiškinimuose.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad jūsų projekto įgyvendinimui dažnai reikia ne tik tų kategorijų investicijų, kurios yra įvardintos kaip tinkamos, bet ir kitų, be kurių projektas negalėtų būti įgyvendinamas: pvz., taisyklėse apibrėžiama, kad tinkamos išlaidos yra tik specializuotų gamybos įrenginių įsigijimas, tačiau įrangos tinkamai eksploatacijai jums reikia pastatyti pastogę. Pastogės statybai numatote 50 tūkst. Eur, įrangai 100 tūkst. Eur. Tinkamos išlaidos bus 100 tūkst. Eur, o netinkamos – 50 tūkst. Bendra projekto vertė 150 tūkst. Eur.

Ne visa tinkamų finansuoti išlaidų dalis yra apmokama (kompensuojama) ES fondų lėšomis. Dalis, kuri bus apmokama, dažniausiai nustatoma „procentaliai“ nuo tinkamų finansuoti išlaidų, o procentas būna įvardintas finansavimo taisyklėse/aprašuose. Pavyzdžiui, taisyklėse nustatyta, kad remiamos/tinkamos finansuoti yra išlaidos specializuotų gamybos įrenginių įsigijimui, o galimas finansavimo intensyvumas negali viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Jūsų įmonė planuoja investuoti į pakavimo įrenginio įsigijimą (specializuota įranga) 100 tūkst. Eur, tuomet ES finansavimas sudarys tik 50 proc. nuo šios sumos, t. y. 50 tūkst. Eur. Likusius 50 000 Eur, taip pat PVM (jeigu esate PVM mokėtojas arba turite (įgysite) galimybę PVM susigrąžinti) ir netinkamas finansuoti išlaidas (aptarto pavyzdžio atveju – 50 000 Eur pastogės statybų išlaidų) pareiškėjas turi dengti iš nuosavų lėšų. Vadinasi, bendrai į projektą investuosite 150 000 Eur + PVM, o jums sugrįš 50 000 Eur finansavimo.

Oficialus apibrėžimas. Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto tinkamos finansuoti išlaidos – projekto išlaidos arba jų dalis, kuri atitinka ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) kituose teisės aktuose išdėstytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus. (http://www.esinvesticijos.lt/uploads/publications/docs/5_bb2fe70c1d0730b0570678f82e99db6b.pdf)

Įrašo data: 2017-06-27