ES parama

2021 metai ES paramos kontekste – pereinamieji. Oficialiai 2014–2020 metų finansavimo laikotarpis jau pasibaigęs, bet šio laikotarpio projektai dar gali būti įgyvendinami iki pat 2023 rugsėjo mėn. pabaigos. Tuo tarpu naujasis 2021–2027 metų finansavimo laikotarpis dar tik pradeda įsibėgėti.  Šiam laikotarpiui įvairių sričių projektų finansavimui Lietuvoje yra numatyta skirti per 14,5 mlrd. eurų ES paramos (2014–2020 metų laikotarpiui buvo skirta 12,8 mlrd.).

Konkretus šios bendros sumos pasiskirstymas atskiroms sritims priklauso nuo atitinkamu periodu aktualiausių sričių, kurias norima aktyvinti, plėsti ir skatinti. Visa tai apibendrintai aptariama kiekvienam finansavimo laikotarpiui rengiamoje ir tvirtinamoje ES fondų investicijų veiksmų programoje. Su 2014–2020 m. programa galima susipažinti čia, o naujojo, 2021–2027 metų finansavimo laikotarpio programa dar yra rengiama ir derinama. Tačiau jau dabar aiškios pagrindinės sritys, į kurias ir bus nukreiptos ES paramos lėšos:

 • inovacijų kūrimas;
 • žiedinė ekonomika;
 • žmogiškųjų išteklių tobulinimas.

Pastaraisiais metais išryškėjo gana tendencingi skirtumai (investicijų, inovacijų ir pan.) tarp Vilniaus regiono ir likusios Lietuvos. Siekiant tikslingiau nukreipti lėšas, sustiprinti ES investicijų poveikį ir suteikti daugiau galimybių regionams, Lietuva ES paramos atžvilgiu buvo padalinta į Sostinės regioną bei Vidurio ir Vakarų Lietuvą.

Su ES parama verslui siejamos investicijos Sostinės regione bus koncentruojamos į:

 • MTEP bei inovacijų stiprinimą;
 • specialistų persikvalifikavimą.

Tuo tarpu Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione numatoma investuoti į daugiau sričių:

 • verslo konkurencingumo didinimą;
 • gamybos procesų automatizavimą;
 • skaitmeninimo technologijų diegimą;
 • energijos vartojimo efektyvumo skatinimą;
 • perėjimo prie žiedinės ekonomikos skatinimą;
 • MTEP bei inovacijų diegimą ir taikymą.

Kaip gauti ES Paramą?

Pretenduojant į konkrečios srities finansavimą, būtina pereiti tam tikrus etapus ir išpildyti svarbiausias sąlygas:

1. Projekto paraiškos pateikimas

Kiekvienos prioritetinės krypties finansavimas yra skirstomas viešai skelbiant kvietimus teikti paraiškas, pavyzdžiui:

 • ES parama inovacijoms 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu skirstyta per tokius kvietimus, kaip Eco-inovacijos LT+ (skelbti net 4 kvietimai), Pramonės skaitmeninimas LT, Intelektas, Eksperimentas ir pan.;
 • parama verslui kaime – per kvietimus „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“;
 • parama mokymams – per kvietimus „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“, „Žmogiškieji ištekliai LT+“, „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami įgyvendinančiųjų institucijų svetainėse (http://lvpa.lt/, https://www.esf.lt/lt, https://www.nma.lt/). Kvietime teikti paraiškas nurodoma kvietimo pradžia ir pabaiga – svarbu šiuos terminus įsidėmėti ir nepraleisti, nes paraiškos, pateiktos pasibaigus kvietimo galiojimo laikui, nėra vertinamos. Taigi, projekto paraiška turi būti pateikta tik po kvietimo paskelbimo ir tik jo galiojimo metu.

Įprastinis kvietimo teikti paraiškas galiojimo laikotarpis  yra 2–3 mėnesiai. Šis laikas skiriamas susipažinimui su visa aktualia medžiaga ir dokumentais, projekto idėjos išgryninimui, nustatytos formos dokumentų užpildymui, įvairių papildomų dokumentų surinkimui ir parengimui. Taip pat ir konsultacijoms su įgyvendinančia institucija – neretai kvietimuose teikti paraiškas pasitaiko dviprasmiškos ar gana abstrakčios sąlygos ir reikalavimai.

Kvietime teikti paraišką arba finansavimo sąlygų apraše detalizuojama, kokio tipo investicijos ir išlaidos yra tinkamos finansuoti. Dažniausiai įmonėms (verslui) ir fiziniams asmenims skiriama parama įrangai, darbo užmokesčiui, paslaugoms. Bet kuriuo atveju visos išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto tikslais ir uždaviniais, kurie taip pat aptariami kvietime.

Paskelbtus kvietimus, finansavimo sąlygų aprašus, pagalbinę metodinę medžiagą ir susijusius teisės aktus verta pastudijuoti atidžiai ir nuosekliai. Juose pateikiama svarbi informacija: tinkami pareiškėjai (t.y. kas gali kreiptis dėl finansavimo), maksimali ir minimali finansuojama suma, tinkamos finansuoti išlaidos. Taip pat nurodomi privalomi pateikti dokumentai, įsipareigojimai, įgyvendinimo terminai bei kitos būtinos sąlygos.

Užpildyta paraiška su visais privalomais ir papildomais dokumentais teikiama įgyvendinančiai institucijai kvietime įvardintu būdu – per DMS, ŽŪMIS ar kitas sistemas. (Tam tikrais atvejais leidžiama teikti ir popierinę paraiškos kopiją). Paraiška pradedama vertinti tik pasibaigus kvietimo galiojimo terminui.

2. Pateiktos paraiškos vertinimas

Įprastai vertinimas užtrunka apie 3 mėnesius (šis terminas yra numatytas finansavimo taisyklėse), tačiau esant tam tikroms aplinkybėms, gali būti ir pratęstas. Vertinimo metu visų pirma nustatoma, ar projektas atitinka konkrečios skelbiamos priemonės reikalavimus ir apribojimus. Toliau atliekama administracinė – dokumentacijos apimties ir tinkamumo patikra bei naudos ir kokybės vertinimas. Vertinama, kiek projektas atitinka paskelbtos priemonės kryptį, reikalavimus ir kiek prisidės prie ekonomikos augimo.

Šis aspektas yra labai svarbus, nes yra lemiamas sėkmingos paraiškos veiksnys – dažnai paraiškų, įvairiems projektams finansuoti, pateikiama didesnei sumai nei bendrai numatyta konkrečiame kvietime. Todėl dėl finansavimo gali varžytis 2, 3 ir daugiau projektų.

Tokiu atveju vertinama, kurie projektai labiau atitinka finansavimo kryptis, kurių tikimybė sėkmingai įgyvendinti suplanuotas veiklas ir pasiekti užsibrėžtus tikslus yra didesnė ir pan. Žinoma, yra ir tam tikri „higieniniai“ atrankiniai kriterijai, kurių neišpildžius, toliau paraiška apskritai nevertinama (net ir esant nedideliam pateiktų paraiškų skaičiui).

Projekto paraiškos vertinimo metu įprastai komunikuojama su įgyvendinančia institucija – tikslinama, aiškinama, pildoma informacija ir teikiami papildomi dokumentai. Įgyvendinančioji institucija turi teisę paraiškos vertinimo metu siūlyti mažinti finansavimą konkrečiam projektui.

3. Projekto įgyvendinimas

Užbaigus visų paraiškų, pateiktų konkrečiam paskelbtam kvietimui, vertinimą, sudaroma projektų eilė. Projektai reitinguojami pagal vertinimo balus, skirtus už atitiktį kvietime teikti paraiškas įvardintiems reikalavimams. Finansavimas skiriamas tiems projektams, kurie „telpa“ į bendrą kvietimui numatytą ES paramos sumą pagal aukščiau įvardintą eilę.

Kiti projektai gali būti paskirti į rezervinį sąrašą (toks sąrašas sudaromas, kai įgyvendinančioji institucija kreipiasi į atitinkamą ministeriją prašydama skirti daugiau lėšų, kad būtų galimybė finansuoti daugiau projektų), arba tiesiog nefinansuojami.

Visiems finansuojamiems projektams įgyvendinančioji institucija pateikia informaciją apie tolimesnius veiksmus ir reikalingus dokumentus, pasirašoma projekto finansavimo sutartis (jos standartinė forma įprastai pateikiama finansavimo taisyklėse ar kituose teisės aktuose).

Pasirašius projekto finansavimo sutartį, sudaromas projekto įgyvendinimo planas ir projektas pradedamas įgyvendinti. Šiame etape svarbu laikytis visų aktualiuose teisės aktuose, projekto paraiškoje, sutartyje ir jų prieduose įvardintų reikalavimų:

 • tinkamai apskaityti ir dokumentuoti išlaidas,
 • laikytis projekto pradžios, pabaigos, tarpinių terminų,
 • laiku ir tinkamai deklaruoti patirtas išlaidas,
 • laiku atsiskaityti su tiekėjais,
 • vykdyti pirkimus, vadovaujantis pirkimų taisyklėmis,
 • laiku kreiptis į įgyvendinančią instituciją dėl norimų keitimų ir juos tinkamai argumentuoti,
 • laiku ir tinkamai atsiskaityti už pasiektus tarpinius ar galutinius rezultatus.

Svarbu paminėti, kad finansavimas, numatytas finansavimo sutartyje, gali būti sumažintas dėl netinkamai įgyvendinamo projekto ar atskirų veiksmų, kurie vienaip ar kitaip pažeistų aktualių teisės aktų reikalavimus. Todėl tikrai verta žinoti visus projektui taikomus reikalavimus bei įsipareigojimus ir atlikti reguliarią jų stebėseną.

4. Atsiskaitymas už projekto rezultatus

Tinkamai užbaigus projekto paraiškoje (ir finansavimo sutartyje) numatytas veiklas ir investicijas, projektas yra baigiamas ir prasideda kontrolės, arba kitaip – ataskaitinis laikotarpis. Šis laikotarpis įprastai trunka 3 pilnus metus po projekto pabaigos (tam tikrais atvejais gali trukti ir 5).

Kasmet reikia teikti įgyvendinančios institucijos nustatytos formos ataskaitas, kuriose įvardijami tarpiniai ar galutiniai rezultatai (atsižvelgiant į tai, kas buvo suplanuota projekto paraiškos pateikimo metu). Taip pat patvirtinama, jog laikomasi kitų įsipareigojimų, pavyzdžiui, užtikrinamas investicijų tęstinumas, tinkamai saugoma projekto dokumentacija ir pan.

Faktiškai nepasiekus projekto paraiškoje ir finansavimo sutartyje įtvirtintų rezultatų ar kitaip pažeidus nustatytus reikalavimus, įgyvendinančioji institucija gali reikalauti sugrąžinti dalį ar visą išmokėtą finansavimą. Išskyrus atvejus, kuomet rezultato pasiekti nepavyksta dėl objektyvių priežasčių, aplinkybių, kurios argumentuotai pristatomos ir pagrindžiamos dokumentais.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, projektas laikomas pilnai ir galutinai baigtu. Tačiau tam tikros prievolės, pavyzdžiui, saugoti projekto dokumentus, gali išlikti net ir po ataskaitinio laikotarpio.

Iš pirmo žvilgsnio ES projektų rengimas ir įgyvendinimo priežiūra (administravimas) gali pasirodyti labai painus ir sudėtingas procesas. ES PRO jau daugiau nei 10 metų kasdien dirba su ES finansavimu, padėdama savo klientams lengviau susigaudyti daugybėje reikalavimų ir teisės aktų. Mūsų profesionali, nuolat tobulėjanti ir atsidavusi komanda savo klientams padeda susiplanuoti bei įgyvendinti norimus projektus optimaliausiu įmanomu būdu. Padedame užtikrinti efektyvų laiko, finansinių ir kitų išteklių naudojimą.

Kartu su klientais dirbame nuo idėjos apie projektą išgryninimo iki galutinio atsiskaitymo už projekto rezultatus. Mūsų siūlomą paslaugų paketą sudaro:

 • ES projektų rašymas ES paramai gauti,
 • komunikacija su atsakingomis institucijomis,
 • projekto rengimo ir vertinimo priežiūra,
 • profesionalus projekto įgyvendinimo administravimas,
 • konsultacijos įvairiais su projektu susijusiais klausimais.

Savo dėmesį ir laiką skirkite svarbiems strateginiams sprendimams priimti, o administracinę projekto rengimo ir įgyvendinimo priežiūros naštą palikite mūsų profesionaliai komandai!